[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Harmonogram zebrań w IGiGP UJ

Harmonogram zebrań w IGiGP UJ 2017/2018


2018-09-06
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

Archiwum roku akademickiego 2017/2018

2018-06-26 mgr Aneta Pawłowska-Legwand Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w działaniach promocyjnych i informacji turystycznej gmin województwa małopolskiego (obrona pracy doktorskiej)

2018-06-14 (rada instytutu)

2018-06-07 mgr Ewelina Mocior Potencjał poznawczo-edukacyjny krajobrazu wybranych obszarów województwa małopolskiego i jego wykorzystanie w świetle koncepcji usług ekosystemowych. (obrona pracy doktorskiej)

2018-05-10 (rada instytutu)

2018-04-26 dr Małgorzata Wojtaszek-Verőné Zastosowanie teledetekcji w rolnictwie precyzyjnym (seminarium naukowe)

2018-04-05 (rada instytutu)

2018-03-22 dr Wojciech Szymański Praca habilitacyjna: Rozwój i zróżnicowanie gleb kriogenicznych równin nadmorskich południowo-zachodniego Spitsbergenu na przykładzie Fuglebergsletta (inne)

2018-03-08 Prof. Nuria Selva Tracking wildlife and identifying barriers to connectivity (seminarium naukowe)

2018-03-07 Prof. Tobias Kuemmerle New remote sensing opportunities for understanding habitat dynamics of large mammals (seminarium naukowe)

2018-03-01 (rada instytutu)

2018-02-22 mgr Maciej Liro Ewolucja żwirodennych koryt rzecznych powyżej zbiorników zaporowych na przykładzie dorzecza Dunajca (obrona pracy doktorskiej)

2018-02-01 (rada instytutu)

2018-01-18 mgr Agnieszka Nowak Ocena odporności środowska przyrodniczego Polski Południowej na wybrane rodzaje antropopresji (obrona pracy doktorskiej)

2018-01-11 (rada instytutu)

2018-01-04 Jacek Woźniak Współczesne problemy i wyzwania polityki rozwoju miast i regionów (inne)

2017-12-14 mgr Paweł Kotas Zmienność i zróżnicowanie typów cyrkulacji atmosferycznej w Polsce w ujęciu mezoskalowym (obrona pracy doktorskiej)

2017-12-14 mgr Joanna Piasecka-Rodak Źródła i miejsca dostawy zawiesiny do transportu fluwialnego w zlewni o typie rzeźby gór średnich, pogórskiej i kotlin przedgórskich w warunkach zróżnicowanej i zmieniającej się antropopresji na przykładzie zlewni rzeki Wapienicy (koncepcja pracy doktorskiej)

2017-12-07 (rada instytutu)

2017-11-30 mgr Maciej Trojnar Życie religijne mniejszości polskiej na Litwie po 1990 (koncepcja pracy doktorskiej)

2017-11-30 mgr Krzysztof Kowalczyk Ochrona i kształtowanie krajobrazów staromiejskich w kontekście analizy ładu przestrzennego i urbomorfologii obszaru na wybranych przykładach miast polskich (koncepcja pracy doktorskiej)

2017-11-23 mgr Ewa Lubera Wietrzenie mrozowe i odpadanie ze ścian skalnych w obszarze wysokogórskim na przykładzie Tatr Zachodnich (obrona pracy doktorskiej)

2017-11-16 Sesja na 100-lecie urodzin Prof. Z. Czeppego termin zablokowany przez Zakład Geografii Fizycznej (seminarium naukowe)

2017-11-14 dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys Własność gruntów a poziom rozwoju małych miast w Polsce. Ujęcie typologiczno-przestrzenne (koncepcja habilitacji)

2017-11-09 (rada instytutu)

2017-10-26 mgr Magdalena Kubal Agroturystyka jako czynnik aktywizacji zawodowej kobiet w obszarach górskich województwa małopolskiego (obrona pracy doktorskiej)

2017-10-26 mgr Agnieszka Sulikowska Współczesne ekstremalne zdarzenia termiczne w Europie: zasięg przestrzenny i intensywność (koncepcja pracy doktorskiej)

2017-10-19 mgr Nina Grad Demograficzno-społeczne aspekty procesów rewitalizacji miast w Polsce (obrona pracy doktorskiej)

2017-10-05 (rada instytutu)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional