Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Usługi badawcze i eksperckie

Informacje ogólne

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego zatrudnia specjalistów z zakresu badania gleb posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie zarówno rozpoznania naturalnych cech pokrywy glebowej, jak i stopnia i rodzaju jej przekształcenia pod wpływem działalności człowieka. Oferują oni możliwość zaplanowania badań, wykonania pomiarów terenowych i poboru próbek do analiz laboratoryjnych, oznaczenie niezbędnych właściwości gleb we własnym laboratorium lub zlecenia takich badań w innych ośrodkach, analizy i syntezy wyników obejmujących pogłębioną ekspertyzę z wykorzystaniem aktualnych osiągnięć nauki światowej.

Możliwości badawcze

 • Określenie zróżnicowania i stopnia naturalności pokrywy glebowej na danym obszarze
 • Sprawdzenie lub ustalenie klasy bonitacyjnej gleby i/lub kompleksu przydatności rolniczej
 • Ocena stanu zanieczyszczenia gleb
 • Określenie stopnia przekształceń geomechanicznych gleb
 • Określenie wpływu turystyki na gleby

Zrealizowane ekspertyzy i usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych (przykłady)

 • Uwarunkowania do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa; operat i oryginalna Mapa gleb Krakowa w skali 1:20 000
 • Zróżnicowanie gleb leśnych w siatce stałych powierzchni kołowych Tatrzańskiego Parku Narodowego PN – dwa projekty: część I. Tatry Zachodnie, część II: Wschodnia część TPN
 • Monitoring pokrywy glebowej rejonu Kasprowego Wierchu
 • Ocena miąższości (grubości warstwy) nadsypania naturalnej powierzchni terenu przez inwestora
 • Część glebowa oraz GIS-owa projektu pt. „Monitoring rzadkich, zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ich ochrona na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego”
 • Część glebowa projektu pt. „Plan Ochrony Magurskiego Parku Narodowego. Ochrona zasobów przyrody nieożywionej i gleb” (m.in. operat i mapa gleb w skali 1:25 000)
 • Część glebowa projektu pt. „Plan Ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ochrona zasobów przyrody nieożywionej i gleb (m.in. operat i Mapa gleb w skali 1:20 000).
 • Część glebowa projektu pt. „Plan Ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ochrona zasobów przyrody nieożywionej i gleb” (m.in. operat i oryginalna opublikowana przez PPGiK, Warszawa Mapa gleb BdPN w skali 1:10 000)
 • Badania mikromorfologiczne gleb i osadów ze stanowiska archeologicznego w Zwevegem w Belgii
 • Badania mikromorfologiczne gleb i osadów ze stanowiska archeologicznego w Maszkowicach koło Łącka
 • Badania pokrywy glebowej kopuły torfowiska wysokiego w rezerwacie Bór na Czerwonem

Możliwości analityczne, wyposażenie terenowe i laboratoryjne

 • sprzęt do badań terenowych (w tym różnego typu zestawy świdrów ręcznych, terenowe środki transportu, urządzenia do pobierania próbek różnego typu, aparatura do wykonywania pomiarów w warunkach terenowych)
 • aparatura do wstępnej preparatyki próbek glebowych (suszenie, rozdrabnianie, przesiewanie, mielenie)
 • zestaw urządzeń umożliwiających określenie podstawowych właściwości gleby (pH, skład granulometryczny z wykorzystaniem różnych metod, zawartość węgla i materii organicznej, zawartość azotu całkowitego, zawartość fosforu przyswajalnego dla roślin, zawartość węglanów)
 • aparatura do oznaczenia składu mineralnego gleb i skał metodą dyfrakcji rentgenowskiej (dyfraktometr proszkowy MiniFlex600 firmy Rigaku)
 • aparatura do wydzielania i analizy frakcji iłowej (minerałów ilastych) z gleb
 • linia analityczna obejmująca zestaw urządzeń i aparatów pomiarowych umożliwiających mikroskopowe badania gleb w naturalnym układzie (zestawy do poboru próbek o nienaruszonej strukturze w terenie, komory próżniowe, ściernice i piły do przygotowania preparatów mikroskopowych o nienaruszonej strukturze tzw. „odkrytych”, mikroskopy polaryzacyjne umożliwiające wykonanie obserwacji i pomiarów w mikroskali)
 • aparatura do charakterystyki składu molekularnego glebowej materii organicznej (spektrofotometr UV-VIS, spektrometr FT-IR z przystawką ATR)